Několik vět pro farníky 

 
Milí farníci,
obracím se k vám jako váš farář ve chvílích, které jsme mnozí z nás ještě neprožili. Je to pro nás něco úplně nového a učíme se to přijmout, a podle toho žít. Máme jistě mnohé obavy a také strach. Důležité je, abychom zodpovědně přijali a také plnili všechna bezpečnostní opatření. Jde o to, aby zabránilo dalšímu šíření nákazy koronavirem. V důsledku mimořádných opatření jsou do odvolání zrušeny všechny bohoslužby i ostatní náboženská setkání s vyjímkou pohřbů. Otec biskupVojtěch ve své rozhodnutí píše, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluje dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě a vyzývá věřící, aby Ježíše Krista přijímali duchovně, tedy vyjádřením  touhy a spojením se s ním v duchovní jednotě. Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Můžeme si hlouběji uvědomit, jak velikým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří nám je udělují. Prosím, jak píše otec biskup, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Na to, bych rád navázal. Všechna opatření nás přivedla domů do rodin, kde teď můžeme prožívat vzájemné vztahy a také víru. Máme a můžeme si toho mnoho říct, jeden druhému naslouchat co prožívá a vzájemně se obohatit. A také se společně modlit, číst Písmo svaté, dívat se na bohoslužby a modlitby na křeťanských stanicích. Matka Boží nás ve při všech zjeveních vyzývá k modlitbě růžence, která má velikou záchranou sílu a moc. Svatý papež Jan Pavel II., když se ho ptali, kde bere sílu a odvahu, ukázal růženec. V modlitbě se otevírá síla a moc Boží, která chrání člověka od všeho nebezpečí a zla. O této třetí postní neděli čteme evangelium o setkání Ježíše se Samaritánkou u studny. Jsme svědky dialogu, který Pán opravdu mistrně vede od přirozené věci jako je žízeň, až k obrácení této ženy, která v něho uvěří v jako Mesiáše. Je to zároveň katecheze, která se dotýká křtu. Znamení vody, která omývá, očišťuje, hasí žízeň je přivedeno k pramenu vody tryskající do života věčného. Ježíš říká, že nastává hodina, kdy se nebude Bůh uctívat jen v Jeruzalémě, nebo na hoře Garizím, ale v duchu a v pravě. Být otevřen v srdci pro toto obdarování Boží milostí a s ní spolupracovat je darem křtu. Ze křtu žijeme po celý život a právě prožívaná doba postní, nás chce přivést k jeho obnově i k jeho znovuprožití. Můžeme si během postní doby položit otázky, na které odpovídáme při obnově křtu. Při nich se zříkáme ducha zla a vyznáváme víru v Boha Otce, Ježíše Krista, Ducha Svatého a církev. Tento pramen tryskající do věčného života se obnoví a začne trykat novou intenzitou, pokud to Pánu dovolíme, aby to mohl udělat. Každý den v 8.00 hod. ráno sloužím soukromě vámi napsané úmysly na mše svaté, s vašim svolením, a vždy na vás všechny pamatuji. Taktéž při modlitbě růžence, korunky nebo křížové cesty a zvláště ve 20.00 hod. při růženci se máme všichni spojit v síle víry a modlitby na zastavení pandemie a k ochraně našich rodin, jak to křesťané dělali ve všech těžkých situacích v minulých dobách. Svou modlitbou a silou mocí z výsosti Vám všem žehnám P. Miloslav Čamek, farář