4.neděle postní

PODĚKOVÁNÍ A POVZBUZENÍ
Prožíváme více jak týden mimořádných opatření, které jsou zavedeny v celé naší zemi. Není to vždy lehké se naučit žít v nových podmínkách a mnoha omezeními, které se snažíme dodržovat a přijímat do každodenního života. Rád, bych Vám všem poděkoval, že berete vážně a zodpovědně nařízení, které chrání nás,  naše příbuzné a ostatní naše spoluobčany. Velmi si vážím solidarity a pomoci, jež se otevřela v mnoha lidských srdcích a konkrétně se projevuje šitím roušek, pomoci seniorům, nemocným lidem, ohleduplností a především modlitbou, obětí a pokáním. Také já vás nesu ve svých modlitbách před Pána, vyprošují jeho moc, sílu a ochranu před koronavirem. Při každé mši svaté, kterou soukromě sloužím v kostele každé ráno, jste v mém srdci položeni na oltář do rukou našeho Pána. Odpoledne v modlitbě růženců a korunky k Božímu milosrdenství v kostele, opět prosím našeho Otce v nebesích o pomoc a posilu. V tomto týdnu jsem projížděl s Největější svátostí vcelou farnost a žehnal v modlitbě všem. Rád, bych vás pozval, kdo to ještě nevíte ve 20.00 hod. s rádiem Proglas, k modlitbě za zastavení infekce, která je celosvětovou iniciativou. Navzájem se povzbuzujme, mějme kontakty přes mobilní telefony, emaily, "scaipy". Vytrvejme v dobré mysli, mějme všichni naději a odvahu. Náš Bůh je Bohem blízkým, který vstupuje do našeho života, do našich úzkostí, strachů a nepokojů. Přináší naději a nové světlo, když mu to všechno v srdci řekneme a odevzdáme. Udělejme se nový řád života, kde bude mít místo modlitba, televizní bohoslužba, práce, starost o děti, práce s domácnosti, školní povinnosti - zadávané dětem, také odpočinek i procházka. Nedělní bohoslužby budou vysílat křesťanské televize TV Noe, Tv Lux v 10.30 hod. a nově ČT 1 v 10.00 hod. Modleme se a mysleme , na  nemocné, na lékaře, sestřičky a celý zdravotnický personál, policisty, hasiče, příslušníky armády a také na veřejné činitele našeho státu, na kterých leží zodpovědnost za všechny občany v této mimořádné situaci. Ještě jednou Vám všem děkuji, za všechno dobré, co děláte jak pro sebe, své rodiny a pro celé společenství farnosti. Důvěřujme v Pána a vyprošujme si jeho sílu, pomoc a ochranu. K tomu Vám ze srdce žehnám o. Miloslav
 
ZAMYŠLENÍ NAD LITURGICKÝMI TEXTY 4. POSTNÍ NEDĚLE
O minulé neděli jsme rozjímali o vodě, která očišťuje, omývá, hasí žízeň a stává se pramenem tryskajícím do věčného života. Celá tato symbolika se týká křtu, který je darem Božím, uděleným mocí Ducha a ohněm - samotným Kristem. Dnešní texty Písma na to navazují, když nám představují další rozměr této svátosti a to je " Světlo". Uzdravení slepého od narození má ukázat Ježíšovu identitu toho, kdo je světlem světa a kdo jako Bůh otevírá oči slepých. " Pokud jsme na světě, jsem světlo světa." Je to mistrovsky vyprávěný příběh, jedna velká katechetze o cestě člověka k víře v Ježíše jako Mesiáše a syna Božího. Sledujeme, jak na jedné straně uzdravený slepec spěje ke stále hlubšímu poznání Ježíše. Nejprve je mu " člověkem jménem Ježíš", poté postupně " prorokem", " člověkem od Boha!, " Synem člověka", až nakonec " Pánem".
Cesta farizeů, tedy zbožných, čistých, zákon i tradici úzkostlivě zachovávajícíh lidí, je přesně opačná. Zatímco oči slepce se postuně otevírají, jejich se zavírají. Zpočátku se totiž zdá, že uzdravení přijímají a přijímají  i názor uzdraveného, jakkoli se někteří z nich cítí být pro nás nepochopitelně uraženi porušením soboty. Při druhém výslechu se však prosazují ti, kdo zázrak odmítají a začínají ho zpochybňovat, a to i za pomoci rodičů. Při posledním výslechu jakýkoli zájem o poznání pravdy mizí. Pouze se snaží uzdraveného vlákat do jakési pasti tím, že ho nechají znovu opakovat jednotlivé kroky zázraku. Ať řekne cokoli, Ježíšovu identitu a jeho božký původ odmítají - a kde dochází argumenty, nastupuje násilí, jejich soudní procedura končí urážkou a vyhnáním svědka. Ježíš se dovídá, že uzdraveného vyhnali a vyhledal ho a ptá se ho: " Věříš v Syna člověka?" Odpověděl: " A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?" Ježíš mu řekl. " Viděls ho: je to ten, kdo s tebou mluví. On na to řekl: " Věřím Pane!" a padl před ním na kolena.
Tento úryvek Janova evangelia nás staví před otázku, kdo je vlastně slepý, kdo potřebuje uzdravení? " Jsme snad i my slepí?" ptají se Ježíše farizeové na konci příběhu. Položili si dobrou otázku, ale odpověď nezaznamenali. Ano všichni jsme bez Ježíše slepí. Problém je, když se člověk před Bohem domnívá, že vidí. Farizeové tvrdili, že vidí, ale neviděli. Stejně tak tvrdili, že vědí, kdo je Ježíš, že je to hříšník, protože uzdravuje v sobotu, a on byl přitom dlouho očekávaný Mesiáš, Boží Syn, který je přišel zachránit.
To co tevírá oči, je láska, a především láska k Bohu, který nás miluje. Kdo žije z lásky Boží a na ni odpovídá, kdo se učí milovat, ten začíná vidět. Podobně je to možné prožít i v lidských vztazích. Jestliže někoho opravdu milujeme, přestaneme ho soudit a začneme ho postupně vidět tak, jak ho vidí Bůh. Když správně milujme sebe, vidíme se také Božíma očima. Slepý muž Ježíše neprosí o uzdravení: Ježíš si ho najde z lásky a soucitu, aby mohl zjevit veliké skutky Boží, a uzdraví ho. Když uzdraveného farizeové vyženou ven jako nějakého hříšníka nebo prašivého člověka, Ježíš si ho najde znovu. Stejně tak hledá každého z nás tam, kde nás nehledají lidé, tam, kde nám třeba není lehko, v našich omezeních, utrpeních, úzkostech, opuštěnosti, a nachází nás pokud o to stojíme.
Evangelium nás vede k tomu, abychom tak jako slepec Ježíše poslechli, až k nám zazní jeho slovo, abychom se otevřeli jeho iniciativě a lásce, protože začneme vidět. Čím více budeme Pána poznávat, tím víc ho budeme vidět ve svém životě, v životě druhých, v událostech kolem nás. A čím více ho budme poznávat, tím víc ho budeme milovat. Amen. 
 
 
 
Ještě,bych připojil modlitbu papeže Františka za uzdravení:
Maria, ty záříš vždycky na naší cestě jako znamení spásy a naděje. Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných, jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově a zachovala svou víru pevnou. Ty, Záchrano římského lidu, víš, čeho nám zapotřebí, a jsme si jisti, že se postaráš, aby se, jako v Káni Galilejské, mohla navrátit radost a veselí po této chvíli zkoušky. Pomoz nám, Matko Božské lásky, abychom se připodobnili vůli Otce a učinili to, co nám řekne Ježíš, který vzal na sebe naše utrpení a obtížil se našimi bolestmi, aby nás - skrze kříž - přivedl k radosti vzkříšení. Pod ochranu Tvou se utíkáme... Amen